Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand


Tytuł projektu: Rozwój eksportu DECO ECHO

Cel projektu: promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

• podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,

• wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,

• wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.


Wartość projektu ogółem: 417 600.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 313 200.00 PLN

Beneficjent: DECO ECHO W.M. STARZECKI SPÓŁKA JAWNA